Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym:

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym dzieli się na urządzenia mechaniczne i urządzenia elektryczne oraz urządzenia dodatkowe związane z sygnalizacją kabinową i sygnalizacją przejazdową.

1) Urządzenia mechaniczne:


  Urządzenia mechaniczne kluczowe ręczne
  Urządzenia mechaniczne scentralizowane
2) urządzenia elektryczne:


  Urządzenia elektryczne przekaźnikowe
  Urządzenia elektryczne komputerowe
Pod względem obszaru działania rozróżnia się urządzenia sterowania ruchem kolejowym: stacyjne i liniowe.

1) urządzenia stacyjne odpowiadają za realizowanie przebiegów pociągowych i manewrowych (przestawianie zwrotnic i ustawianie sygnałów na sygnalizatorach wraz z uwzględnianiem wymaganych zależności (uzależnienień) w rejonie stacji (posterunku ruchu) oraz na górkach rozrządowych.
Nastawianie przebiegów, czyli przygotowanie drogi przebiegu z realizacją wszystkich wymaganych uzależnień wraz z podaniem sygnału zezwalającego na jazdę taboru, realizowane jest przez posterunki nastawcze zwane nastawniami.
Posterunki nastawcze (nastawnie) wchodzą wraz z posterunkami dyspozytorskimi w skład stacyjnych posterunków technicznych.
2) urządzenia liniowe odpowiadają za realizowanie przebiegów pomiędzy posterunkami ruchu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przejazdu pociągów na szlaku. Urządzenia liniowe połączone są z urządzeniami stacyjnymi.
Na urządzenia liniowe składają się: blokady liniowe (półsamoczynna i samoczynna), urządzenia służące do przekazywania informacji pomiędzy torem, a pojazdem trakcyjnym, urządzenia do zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia na przejazdach kolejowych (skrzyżowania dróg kołowych z trasami kolejowymi).

Samoczynna Blokada Liniowa
- Informacje i przepisy dotyczące SBL
- Zajętość odstępów - izolowane obwody torowe
- Zajętość odstępów - elektroniczne złącza szynowe
- Dwustawna SBL
- Trzystawna SBL
- Czterostawna SBL
Półsamoczynna Blokada Liniowa
- Informacje o działaniu PBL
- Przepisy dotyczące PBL

Kontrola niezajętości torów i rozjazdów
- Kontrola bezpośrednia

- Kontrola układowa
- Izolowane obwody torowe
- Bezzłączowe obwody torowe
- Licznikowe obwody torowe
Urządzenia zdalnego sterowania ruchem
- Założenia ogólne

- Funkcje pełnione przez urządzenia zdalnego sterowania
- Nastawnice zdalnego sterowania
- Zobrazowanie stanu urządzeń zdalnie sterowanych
Torowe urządzenia kontroli prowadzenia pociągów
- Wymagania ogólne

- Urządzenia punktowego oddziaływania (system SHP)
- Urządzenia odcinkowego lub ciągłego oddziaływania
Przejazdy i przejścia kolejowe
- Przejazdy i przejścia kategorii A
- Przejazdy i przejścia kategorii B i C
- Przejazdy i przejścia kategorii D, E i F
- Sygnalizacja akustyczna


Informacje na temat prowadzenia ruchu pociągów i manewrów z użyciem urządzeń SRK można znaleźć tutaj...
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl