transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagon typu NGT6 > Drzwi pasażerskie

Wagony typu NGT6 wyposażone zostały w drzei odskokowo - przesuwne z elektrycznymi napędami firmy BODE. W wagonach pierwszej dostawy (NGT6) jest czworo drzwi (wszystkie dwuskrzydłowe), natomiast w wagonach drugiej i trzeciej dostawy (NGT6-2) dodano jeszcze jedne drzwi (jednoskrzydłowe) na końcu trzeciego członu, co polepszyło i usprawniło wymianę pasażerów na przystankach.


Schemat rozmieszczenia drzwi NGT6 / NGT6-2


Drzwi dwuskrzydłowe:

  Zamknięte


  OtwarteDrzwi jednoskrzydłowe (NGT6-2):

  Zamknięte


  OtwarteZabezpieczenia drzwiowe - fotokomórki
Wszystkie drzwi do przestrzeni pasażerskiej wyposażone są w fotokomórki, czyli urządzenia optyczne, które uniemożliwiają przypadkowe przytrzaśnięcie wsiadających lub wysiadających pasażerów. Czujniki fotokomórki umieszczone są na przeciw siebie w ramie ościeżnic drzwiowych przy podłodze. Podczas gdy drzwi są otwarte czujniki połączone są promieniem, który przechodzi przez otwór drzwiowy. Gdy wsiadający / wysiadający pasażerowie przerywają nogami promień, drzwi nie zostaną zamknięte.


Schemat działania fotokomórki


  Element optyczny fotokomórki w ościeżnicy drzwi


W sytuacji gdy drzwi zamykają się, a pasażer wsiada lub wysiada w tym czasie z wagonu, przerywa nogami promień fotokomórki kontrolujący prześwit drzwiowy. Następuje wtedy natychmiastowe, automatyczne zatrzymanie zamykania drzwi i cofnięcie skrzydeł drzwiowych do pozycji otwartej (rewersowanie drzwi).

Drugim systemem zabezpieczającym są membrany pneumatyczne w uszczelkach skrzydeł drzwiowych. Gdy drzwi napotkają przeszkodę nastąpi ściśnięcie uszczelki krawędziowej. W przebiegającej w jej wnętrzu przestrzeni powietrznej (membranie), na skutek ścisku zwiększy się ciśnienie powietrza, co spowoduje wysłanie informacji do sterownika drzwi, że nastąpiło ściśnięcie i drzwi również automatycznie ponownie się otworzą.Sterowanie otwieraniem / zamykaniem drzwi
Napędy drzwiowe to elektryczne urządzenia, powodujące otwieranie lub zamykanie drzwi. Umieszczone są one w skrzyniach drzwiowych nad każdym z wejść.

   Napęd drzwi


Skrzydła drzwiowe podczas otwierania / zamykania prowadzone są za pośrednictwem specjalnych prowadnic i prowadników. W końcowym momencie zamykania prowadniki powodują dociągniecie skrzydeł do pudła wagonu. dzięki temu uszczelki krawędziowe zostają dociśnięte do poszycia i zapewniona jest szczelność. Przy otwieraniu sytuacja jest odwrotna - najpierw następuje odskoczenie drzwi, a następnie ich rozsunięcie.

  Prowadnik dolny skrzydła

  Prowadnica dolna skrzydła

  Prowadnik górny skrzydła

  Mechanizm drzwi (NGT6/2)Drzwi do przedziału pasażerskiego mogą być otwierane / zamykane indywidualnie lub centralnie.
a) Otwieranie / zamykanie centralne. Aby otworzyć drzwi centralnie, czyli wszystkie motorniczy po zatrzymaniu wagonu musi nacisnąć przycisk odblokowania drzwi (drzwi zostaną odblokowane), a następnie przycisk OC w wyniku czego nastąpi otwarcie wszystkich drzwi. Po użyciu przycisku otwierania centralnego wszystkie drzwi pozostają otwarte, aż do momentu wydania przez motorniczego wybranej dyspozycji ich zamknięcia. Przycisk otwierania centralnego jest podświetlany i podświetla się w momencie wydania dyspozycji otwarcia drzwi.
Zamykanie centralne może odbywać się w następujące sposoby:
- zamykanie z ponownym użyciem przycisku OC co powoduje załączenie się w drzwiach sygnałów ostrzegawczych, a następnie drzwi zostaną zamknięte jednak nadal są odblokowane, co umożliwia otwieranie ich indywidualnie przez pasażerów za pośrednictwem przycisków otwierania drzwi. Drzwi zostaną zablokowane dopiero po przyciśnięciu przycisku blokady drzwi lub przycisku ZP.

- zamykanie z użyciem przycisku ZP - użycie tego przycisku natychmiastowo załącza sygnał ostrzegawczy w drzwiach i drzwi zostają zamknięte. Po użyciu tego przycisku nie działają fotokomórki drzwiowe więc wejścia nie są chronione. Autorewersowanie drzwi nastąpi dopiero w momencie ściśnięcia pasażera na skutek zadziałania membran w uszczelkach krawędziowych. Po użyciu przycisku ZP, podczas cyklu zamykania drzwi lampka sygnalizacyjna blokady zaczyna pulsować. Gdy drzwi zostaną już zamknięte lampka sygnalizacyjna blokady gaśnie, a zapala się lampka sygnalizacyjna gotowości jazdy.
Zastosowanie przycisku ZP było konieczne, gdyż zdarzają się sytuacje, że czujnik optyczny fotokomórki zostanie przysłonięty nogami np. przy dłużmy tłoku. W wyniku tego drzwi cały czas pozostają otwarte. Bez przycisku ZP, co ma miejsce w innych wagonach, w takich przypadkach konieczna jest interwencja motorniczego.

- zamykanie z użyciem przycisku blokady jest analogiczne do zamykania przyciskiem ZP z różnicą polegającą na działaniu pętli bezpieczeństwa drzwi. W przypadku wykrycia w danych drzwiach przeszkody przez fotokomórkę, drzwi rewersują samoczynnie (co nie ma miejsca w systemie ZP).

  Przycisk do otwarcia / zamknięcia wszystkich drzwi (bez blokowania)

  Przycisk do zamknięcia wszystkich drzwi (bez fotokomórek)

  Przycisk odblokowania / blokowania drzwi

Gdy motorniczy wyda dyspozycję zamknięcia drzwi nastąpi załączenie sygnału świetlnego i dźwiękowego we wszystkich wejściach drzwiowych. Po rozbrzmieniu sygnału dźwiękowego nastąpi zamykanie drzwi. Sygnał świetlny gaśnie po całkowitym zamknięciu skrzydeł drzwiowych.

  Lampka sygnalizacyjna gotowości jazdyb) Otwieranie indywidualne polega na wciśnięciu przez motorniczego na pulpicie sterowniczym przycisku odblokowującego drzwi w wyniku czego wszystkie drzwi zostają odblokowane, a jednocześnie uaktywniają się przyciski otwarcia drzwi zlokalizowane we wnętrzu wagonu na poręczach w okolicach drzwi, a od zewnątrz na skrzydłach drzwiowych.

  Przycisk do odblokowania drzwi

Powyższy przycisk jest jednocześnie lampką sygnalizacyjną. Gdy lampka się świeci oznacza to, że drzwi są odblokowane i możliwe jest ich otwarcie. Gdy drzwi są odblokowane jazda jest niemożliwa, gdyż motorniczy ma zablokowaną możliwość rozruchu (nie może ruszyć tramwajem).
Po przestawieniu nastawnika jazdy w pozycję rozruchu przy odblokowanych drzwiach na ekranie tekstowym komputera pokładowego wyświetla się komunikat: "Blokada jazdy Nie wszystkie drzwi zamknięte".
Blokada jazdy dotyczy zarówno drzwi prowadzących do przestrzeni pasażerskiej jak również tych do kabiny motorniczego (otwieranych ręcznie). Gdy drzwi do kabiny są otwarte również nie jest możliwe ruszenie wagonem, a na pulpicie sterowniczym pulsuje lampka blokady drzwi.

  Przycisk indywidualnego otwarcia drzwi (wewnętrzny)

  Przycisk indywidualnego otwarcia drzwi (zewnętrzny)


Po naciśnięciu przez pasażera przycisku indywidualnego otwierania następuje otwarcie danych drzwi. Drzwi pozostają otwarte przez określony czas i jeżeli fotokomórka nie wykryje "przeszkód" w wejściu drzwiowym załączy się sygnał ostrzegawczy dźwiękowy oraz świetlny i drzwi zostaną zamknięte. Sygnał świetlny gaśnie po całkowitym zamknięciu skrzydeł drzwiowych. Mimo zamknięcia drzwi pozostają one nadal odblokowane tak, że możliwe jest ich powtórne otwarcie przez pasażerów przyciskiem indywidualnego otwierania drzwi. Aby drzwi zostały zablokowane, w celu możliwości ruszenia wagonem, motorniczy musi nacisnąć przycisk blokujący drzwi - jest to ten sam przycisk, którego używa się do odblokowania drzwi - lub przycisk ZP.

  Przycisk do blokowania drzwi

Jeżeli prowadzący pojazd wciśnie powyższy przycisk podczas, gdy którekolwiek drzwi są otwarte natychmiastowo załączy się sygnał ostrzegawczy dźwiękowy i świetlny i nastąpi zamykanie drzwi. Podczas zamykania drzwi przycisk blokowania drzwi miga, a po całkowitym zamknięciu skrzydeł drzwiowych gaśnie i zapala się lampka sygnalizacyjna gotowości jazdy.

  Lampka sygnalizacyjna gotowości jazdy


Przyciski otwierania indywidualnego są jednocześnie przyciskami przystanku na żądanie. Jeżeli pasażer użyje przycisku podczas jazdy wagonu na pulpicie motorniczego zapali się lampka sygnalizacyjna przystanku na żądanie, a obok wewnętrznych wyświetlaczy podświetlony zostanie napis "stop".

  Lampka sygnalizacyjna przystanku na żądanie

Jeżeli przycisk indywidualnego otwierania drzwi we wnętrzu pojazdu zostanie naciśnięty podczas ich zamykania, po ich zamknięciu na pulpicie podświetli się powyższa lampka przystanku n/ż i zgaśnie dopiero po ponownym odblokowaniu drzei. Gdy analogiucznie zostanie użyty przycisk zewnętrzny (na skrzydle drzwiowym), to lampka ta zgaśnie od razu po ruszeniu. Dzięki temu można zidentyfikować, czy przycisk naciskał pasażer chcący wysiąść, czy wsiąść. 


Uwaga - pulsująca lampka blokady jazdy informuje, że trwa zamykanie drzwi, drzwi motorniczego są otwarte, drzwi pasażerskie są awaryjnie otwarte, lub któreś drzwi są niedomknięte (uszkodzone).

Aby jechać tramwajem z odblokowanymi drzwiami należy ustawić przełącznik pulpitowy "blokada zakłócenia" w pozycję 1. Jeżeli którekolwiek z drzwi są w takiej sytuacji otwarte i ruszymy wagonem nastąpi ich automatyczne zamknięcie, a po zatrzymaniu samoczynne otwarcie (nie dotyczy drzwi do kabiny).
Przystosowanie drzwi dla potrzeb niepełnosprawnych
Na skrzydle pierwszych drzwi od zewnątrz, a od wewnątrz pod przyciskiem indywidualnego otwarcia tych drzwi jest zainstalowany przycisk dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku, gdy z wagonu chce wysiąść lub do niego wsiąść osoba niepełnosprawna (np. na wózku inwalidzkim), powinna ona użyć powyżej opisanego przycisku co zapewni jej bezpieczne i bezpośpiechowe wsiadanie / wysiadanie.
Po wciśnięciu przez osobę niepełnosprawną tego przycisku drzwi się otwierają i pozostają otwarte do czasu wciśnięcia przez prowadzącego pojazd przycisku na pulpicie, który spowoduje ich zamknięcie.

  Przycisk zamykania I drzwi po użyciu przycisku dla niepełnosprawnych

Powyższy przycisk jest jednocześnie lampką sygnalizacyjną, która zapala się gdy, osoba niepełnosprawna naciśnie przycisk przy drzwiach.
Awaryjne otwieranie drzwi
Przy wszystkich drzwiach otwieranych automatycznie zainstalowane są rękojeści do awaryjnego otwierana drzwi, umożliwiające otwarcie pasażerom drzwi w sytuacjach awaryjnych.

  Rękojeść awaryjnego otwierania drzwi


Również motorniczy w kabinie ma możliwość awaryjnego otwarcia drzwi (gdy nie działa układ normalnego sterowania drzwiami) za pomocą włącznika na pulpicie. W przypadku awaryjnego otwarcia drzwi na pulpicie pulsuje kontrolka blokady drzwi.

  Włącznik awaryjnego otwierania drzwi na pulpicie