transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Stacje kolejowe > Posterunki techniczne na stacjach

1) Ogólne informacje o posterunkach technicznych
Zgodnie z Instrukcją Ir-1 (R1) oprowadzeniu ruchu pociągów, posterunek techniczny przeznaczony jest do wykonywania, bezpośredniego organizowania i nadzorowania czynności ruchowych na stacjach i na innych posterunkach ruchu.
Posterunki techniczne dzielą się na posterunki nastawcze, dyspozytorskie, dróżnika przejazdowego oraz posterunki stwierdzania końca pociągu.

2) Posterunki nastawcze
Posterunek nastawczy przeznaczony jest do wykonywania czynności związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu przy czym:
1. posterunek nastawczy wyposażony w urządzenia nastawcze z funkcją zależności sygnałów na sygnalizatorach od położenia zwrotnic oraz urządzenia blokowe i łączności - jest nastawnią,
2. posterunek, którego urządzenia nastawcze nie mają powyższych funkcji jest posterunkiem zwrotniczego.


Kliknij aby powiększyć    Nastawnia dysponująca stacji osobowo-towarowej w Libiążu


Kliknij aby powiększyć    Nastawnia dysponująca w budynku dworca w Starym Sączu


Ze względu na pełnioną funkcję nastawni rozróżnia się:

Nastawnie dysponujące
Nastawnie wykonawcze

Nastawnie manewrowe i rozrządowe


Obszar działania nastawni to rejon oddziaływania nastawni zwany okręgiem nastawczym. Obejmuje on fragment układu torowego stacji, całą stację, lub kilka stacji na linii. W związku z tym ze względu na obszar działania rozróżnia się:

Nastawnie centralne
Nastawnie zdalnego sterowania
Nastawnie miejscowe


Informacje na temat urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowanych w nastawniach znajdują się tutaj.


3) Posterunki dyspozytorskie
To posterunki których zadaniem jest jest bieżący nadzór i regulacja całokształtu pracy eksploatacyjnej na wyznaczonym obszarze lub odcinku. Do posterunków tych należą posterunki dyspozytorów, dyżurnych ruchu peronowych i manewrowych oraz starszych ustawiaczy.


a) dyżurny ruchu peronowy, ma za zadanie terminowe podstawianie składów pasażerskich na stację oraz ich wyprawienie zgodnie z rozkładem jazdy.

    Posterunek dyżurnego ruchu peronowego - Szczecin Gł.

    Dyżurny ruchu peronowy przekazuje dokumenty maszyniście- dyżurny ruchu manewrowy, odpowiada za sprawne i bezpieczne prowadzenie prac manewrowych (rozrządzania i zestawiania składów pociągów) w rejonie stacji.
4) Posterunki dróżników przejazdowych
Posterunki te zwane też strażnicami usytuowane są na szlaku lub stacji w pobliżu skrzyżowania linii kolejowej z drogą kołową w jednym poziomie. Posterunki takie wyposażone są w urządzenia służące do wstrzymania ruchu drogowego.


Kliknij aby powiększyć    Posterunek dróżnika przy przejeździe

Kliknij aby powiększyć    Przykładowe urządzenie do sterowania rogatkami


Posterunki dróżników przejazdowych oznacza się w postaci ułamka, gdzie w liczniku należy podać numer, który jest liczbą kolejną posterunku (według wzrostu kilometrażu) znajdującego się na tej linii lub nazwę przejazdu kolejowego, a w mianowniku kilometr linii, na którym znajduje się ten posterunek.
W przypadku, gdy posterunek jest wspólny dla wielu linii kolejowych, posterunek ten należy oznaczyć kolejną liczbą porządkową lub nazwą przejazdu linii o wyższej kategorii.

Informacje na temat kategorii przejazdów i urządzeń na ich stosowanych można znaleźć tutaj.

5) Posterunki stwierdzenia końca pociągu
Zadaniem tego typu posterunku jest potwierdzenie prawidłowości wjazdu pociągu na stację.
Posterunki stwierdzania końca pociągu oznacza się skrótem "Skp", a w przypadku występowania kilku posterunków do skrótu dodaje się kolejne cyfry arabskie np. "Skp 1", "Skp 2".